neznaiko: (роза)
[personal profile] neznaiko

На які думки наводить споглядання чогось прекрасного? На те, як би ще збільшити кількість краси в світі, наприклад, вдосконалити чим-небудь власну особу. З іншого боку, роздуми про те, чим би ще себе прикрасити не полишають ніколи... Та вдалі образи стають пастками, що затримують надовго, а тоді приходить час, коли хочеться змінити все. 


Світлина від Tetiana Ostrovska.


Деякі кольори вміють сяяти, від чого стають ще красивішими. Рожевий зовсім не належить до моїх улюблених кольорів, не маю жодної рожевої речі в гардеробі, а може, дарма? 

Світлина від Tetiana Ostrovska.


Якщо вже судити за кількістю одягу, то білий - один моїх з фаворитів і це правда. 

 Світлина від Tetiana Ostrovska.

Червоних речей маю не багато, але всі вони видатні. Можливо, варто збільшити їхню кількість...

Світлина від Tetiana Ostrovska.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

September 2017

S M T W T F S
     12
34 56 789
10 1112 13 14 15 16
1718192021 2223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios