neznaiko: (плафон)
[personal profile] neznaikoСвітлина від Tetiana Ostrovska.

 Поблизу Ха існують джерела мінеральної води, яку видобувають вже дуже давно. Так само з давніх давен тут розташувалися санаторії, де лікування водою поєднується з іншими процедурами і  релаксом і парках на березі водоймища. Як відомо, мінеральні води викачують з таких глибин, де поховані і рештки доісторичних істот. Цілком імовірно, що законсервоване міліони років яйце може повернутися до життя, як потрапить до сприятливих умов. Тому не дивно, що саме тут розплодилися оці милі істотки. 


Світлина від Tetiana Ostrovska.

Раптор стрибає просто біля житлового корпусу санаторія. Здається, що нікого це не дивує, мабуть, всі вже звикли. 
Світлина від Tetiana Ostrovska.

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Решта теріторії має більш спокійний характер. Величні і дуже старі дерева, алеї, клумби всіх сортів, альтанки і все це гарне і доглянуте. Скульптур якось забагато. Постійно з кущів вигулькує то корова, то вівця, то бюст академіка. Ніколи не вгадати, кого зустрінеш за черговим поворотом, німфу, бандуриста чи богів Єгіпту. Люди, звіри, міфічні істоти тут зміщалися в єдину родину.

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Леви охороняють вхід до спуруди у вигляді піраміди.

Світлина від Tetiana Ostrovska.


Світлина від Tetiana Ostrovska.

Це нагадує Лувр, але ходів до галареї немає, хіба що вони таємні і надійно замасковані. Але саме тут і можна напитися води з підземних джерел. 

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Вода виявляється дійсно живою. Вона діє на все, чого б не торкнулася. Випадкові бризки примушують ожити навіть левів.

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Виявляється, що леви тримали в пащах солодощі. Але до різних людей вони ставляться по-різному. Одних лагідно пригощають, а з іншими зовсім не бажають ділитися. 

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Світлина від Tetiana Ostrovska.

Після цього зрозуміла мішанина паркових скульптур. Видно, вода дає їм сили бігати куди заманеться, а коли закінчується її дія, вони завмирають, де прийдеться. 

 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

September 2017

S M T W T F S
     12
34 56 789
10 1112 13 14 15 16
1718192021 2223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios