neznaiko: (джаз)
[personal profile] neznaiko
   Цим можна окреслити стиль життя цього міста. Тут цінують красу в невеликих деталях, затишок і цікаву розмову. Тут легко можна повірити, що весь світ обертається навколо цих старовинних вуличок, пропитаних запахом кави. На глобусі Ужгорода виковано вид на місто згори. Він викований з металу і треба мати силу, аби повертати його.Його встановлено біля однієї з кав`ярень на вулиці Корзо. А якщо пити каву в цій кав`ярні, можна побачити одразу дві ужгородські цікавинки - глобус і ліхтарщика дядю Колю.  Розповідають, що дядя Коля багато років кожного вечора розпалював ліхтарі на ужгородських вулицях. Коли ж це стало автоматизовано, йому довірили вмикати рубільник. Це була знаменита людина, яка в вільний від вмикання ліхтарів час полюбляла інтелектуальні розмови на різноманітні теми. Кажуть, що він часто відвідував різні лекції, де розважався тим, що своїми запитаннями ставив лекторів в тупік.

  За легедною в цьому не менш знаменитому, ніж його власник, порфелі замуровано справжню пляшку горілки.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

October 2017

S M T W T F S
1 23 4 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 03:58 am
Powered by Dreamwidth Studios